Zajęcia wspomagające

dla uczniów klas IV-VIII

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021r. nr 983), w okresie od 31 maja do 22 grudnia 2021 r. mogą być w szkole organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Zgodnie z zacytowanym rozporządzeniem po przeprowadzeniu diagnozy dotyczącej potrzeby uczniów wszystkich oddziałów Dyrektor szkoły ustala następujące przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Chemia
  4. Matematyka

Do 18.06.2021 r. rodzice ucznia wyrażają dyrektorowi szkoły do sekretariatu lub poprzez wychowawcę pisemną chęć uczestnictwa dziecka w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z jednego lub kilku przedmiotów.

Druk  deklaracji dostępny poniżej.