Egzamin 2022

egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje:

 • Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
 • Podczas Egzaminu uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz zasad higieny, które znajdują się w dokumencie zawierającym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Egzamin jest obowiązkowy.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.
 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
 • Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Uczniowie przychodzący na egzamin posiadają legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.
 • Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych poprzez losowanie stolikach.
 • Uczniowie piszą samodzielnie a przebieg egzaminu jest nadzorowany przez komisję.
 • Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur. Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.
 • Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
 • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.
 • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
 • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 • Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin – Termin i spis przedmiotów, które można mieć ze sobą w Sali egzaminacyjnej:

Termin:

 1. język polski – 24 maja2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 25  maja  2022 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 26 maja  2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Do szkoły uczniowie klas VIII w szkole pojawiają się przed  godz. 8.30, w budynku szkoły należy respektować wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny oraz stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych pracowników.  Zasady te są opisane w dokumencie „Wytyczne MEN, CKE, GIS”

Dzień pierwszy

Standardowy czas – język polski 120 minut, przedłużenie czasu – język polski do 180 minut

 • długopis
 • legitymacja szkolna

Dzień drugi

Standardowy czas – Matematyka 100 minut, przedłużenie czasu – matematyka do 150 minut

 • długopis, linijka
 • legitymacja szkolna

Dzień trzeci

Standardowy czas – język obcy 90 minut, przedłużenie czasu  – język obcy do 135 minut

 • długopis
 • legitymacja szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Reklama