Nabór do oddziałów przedszkolnych 2023

Publikacja oferty naborowej

Szanowni Rodzice!

W środę 1 marca 2023 r. rusza rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i Szkoły Podstawowej
nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi.

Informujemy, że rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli i SP 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 marca do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego w oparciu o kryteria ustawowe i gminne : https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

Cieszyńskie przedszkola oferują:

 • Wysoko wykwalifikowaną  i pełną pasji kadrę;
 • Brak opłaty wpisowej, niskie opłaty opieki i żywienia;
 • Bezpłatna i kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione z opłaty stałej;
 • Logopeda i psycholog w każdym przedszkolu;
 • Zdrowe i smaczne obiady przygotowywane we własnych kuchniach;
 • Duże, dobrze wyposażone ogrody;
 • Przestronne, nowocześnie wyposażone sale;
 • Atrakcyjne wycieczki edukacyjne.

W tegorocznej rekrutacji Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

 1. drogą mailową: dokumentacja może być przesłana na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Adresy mailowe i numery telefonów jednostek można znaleźć na stronach jednostek oświatowych,
 2. poprzez dostarczenie wersji papierowej do jednostki. Rodzice otrzymają  pomoc w każdym przedszkolu.

Opisy jednostek oświatowych oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA.

Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY.

Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną podpisanego lub zeskanowanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, mają Państwo czas do 15 marca 2023 r.

Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2153 z późn. zm.), powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione oświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia.

Zakończenie rejestracji kandydatów

Szanowni Rodzice!

Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli na terenie Cieszyna został zakończony. W najbliższym czasie przeprowadzona będzie weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz analiza potrzeb i oferty edukacyjnej. W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 8:00  zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych jednostek. W okresie  od 31 marca 2023 do 7 kwietnia 2023 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług jednostki, do której dziecko zostanie przyjęte. 

Potwierdzenie woli

Szanowni Rodzice!
W dniu 31 marca 2023 r. zostały ogłoszone wyniki rekrutacji – nastąpiła publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Celem sprawdzenia do jakiej jednostki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić na liście wywieszonej w przedszkolu, do którego złożony był Wniosek o przyjęcie. W dniach od 31 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 należy zgłosić się do jednostki do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej jednostki. Potwierdzenie woli odbywa się poprzez podpisanie dokumentu przygotowanego przez jednostkę (wzór w zakładce DO POBRANIA). Dopuszcza się przesłanie drogą mailową skanu lub zdjęcia w/w potwierdzenia woli. Jeżeli nie potwierdzicie Państwo woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie ono wykreślone z listy przyjętych.

Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00.  

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Szanowni Rodzice!

Zakończył się proces rekrutacji właściwej na terenie Gminy Cieszyn. Zostały opublikowane listy przyjętych                   i nieprzyjętych. Rodzice dzieci nieprzyjętych dostaną pismo ze wskazaniem miejsca.                                           

W dniach od 29 maja 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. do godz. 15:00, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do jednostek, które dysponują wolnymi miejscami. Szczegółowy opis postępowania zostanie podany w dniu rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej. 

Rekrutacja uzupełniająca


Szanowni Rodzice!

Rozpoczął się proces rekrutacji uzupełniającej, w czasie której prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli i grup, w których pozostały wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja właściwa. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział tylko kandydaci, którzy nigdzie nie zostali przyjęci lub nie brali udziału w rekrutacji właściwej. Poniżej podajemy skrócony opis postępowania rekrutacyjnego.

 1. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci nie zostały nigdzie przyjęte).  Aby zgłosić dziecko do wybranych jednostek należy:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie do przedszkola. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do jednostki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 9 czerwca godz. 15.00

II. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie. Aby zgłosić dziecko do wybranych jednostek należy:

1. Wybrać zakładkę ZGŁOŚ KANDYDATURĘ – po zapoznaniu się z opisem na stronie wpisać PESEL dziecka i wybrać przycisk DALEJ

2. Ustalić LISTĘ WYBRANYCH PREFERENCJI – wybierając odpowiednio miasto, jednostkę oraz grupę ustalić listę preferencji. Będzie można wybrać tylko te grupy, w których są jeszcze wolne miejsca. Po ustaleniu listy wybrać przycisk DALEJ

3. Wypełnić kolejne pola Wniosku. Po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć do jednostki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji.

Ostateczny termin zgłoszenia dziecka to 9 czerwca 2023 r.

Reklama