REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA.

ZASADY
PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO

PRZEDSZKOLA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI CIESZYNIE W ROKU 2023

§ 1

 1. Niniejszy zbiór zasad określa procedurę przeprowadzenia rekrutacji dzieci w wieku
  od 3 do 6 lat do Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 2

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Cieszyn.
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Cieszyna.
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie
 4. Przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie.
 5. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną do Przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie
 6. Wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/ lub więcej dzieci.
 7. Samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 8. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 9. Kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola publicznego.
 10. Wniosku – należy przez to rozumieć „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej.
 11. Deklaracji – należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu”, lub „Deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu” w formie papierowej;
 12. Zasadach – należy przez to rozumieć zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci
  do Przedszkola nr … w Cieszynie;
 13. Systemie naboru – należy przez to rozumieć System Rekrutacji Elektronicznej
  do przedszkoli publicznych prowadzony drogą internetową,
 14. Platforma e-Puap – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Cieszyna.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru Miasta Cieszyna.
 4. We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego w terminie określonym w § 5 ust. 2.
 5. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata określa zarządzenie nr 0050.92.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna  z dnia 13 lutego 2023 r.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają w tym przedszkolu, na kolejny rok szkolny, deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie nie krótszym niż 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Deklarację
  o kontynuowaniu  stanowi załącznik nr 2. Deklarację o rezygnacji z kontynuacji stanowi załącznik nr 3.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 4

 1. Rekrutację do przedszkola publicznego na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców wniosków i deklaracji oraz informację o miejscu udostępnienia Zasad rekrutacji.
 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
 4. Na stronie: https://portal.vulcan.net.pl/jst/cieszyn/rejestr.aspx;
 5. na stronie internetowej przedszkola (w przypadku posiadania strony www);
 6. na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 5

 1. Rekrutacja do przedszkola w 2023 roku odbędzie się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.
 2. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola będzie trwała od dnia 1 marca 2023 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00 i obejmuje wprowadzenie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 4. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek zgłoszenia, następnie wydrukować go i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
 5. Rodzice uzyskują kod dostępu, na który składa się:

1) PESEL kandydata, jako identyfikator,

2) hasło dostępu.

 • Kod dostępu pozwala zalogować się w systemie, w którym rodzic może:
 • wprowadzić dane dziecka, rodziców/opiekunów prawnych, zaznaczyć spełnienie kryteriów, wybrać preferowane przedszkola, podać dodatkowe informacje zbierane w procesie rekrutacji,

2) wydrukować wniosek zgłoszenia,

3) sprawdzić wyniki rekrutacji,

4) sprawdzić informację o wolnych miejscach w przedszkolach.

 • Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego Dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
 • Dyrektor dokona sprawdzenia danych wpisanych przez rodziców do systemu zgodnie
  z podpisanym Wnioskiem o przyjęcie kandydata.
 • Dopuszcza się przesłanie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  e-Puap. Wniosek powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym  lub zaufanym pod adresem: /SP6Cieszyn/SkrytkaESP
 • Wymagane są co do zasady podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dzieci na każdym dokumencie. Brak podpisów stanowi uchybienie o charakterze formalnym, które może prowadzić do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w rezultacie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola.

§ 6

 1. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza
  jej przewodniczącego.

Do zadań Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy przede wszystkim:

 1. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
  1. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
  1. współpraca z innymi komórkami przedszkola,
  1. kierowanie żądań przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
  1. występowanie do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych
   w przedstawionym wniosku i dokumentach.
 2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola
  w oparciu o kryteria stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych zasad.
 4. Do zadań Komisji należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  1. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
  1. przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  1. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  1. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
  1. w przypadku wykorzystania w procesie rekrutacji systemu elektronicznego nadzór nad poprawnością jego wykorzystania,
  1. sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
  1. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi przedszkola wszelkich wyjaśnień,
   w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
  1. przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 7

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
  o których mowa w załączniku nr 4:
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata stanowiące załącznik nr 5,
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100  z późn. zm);
 4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem stanowiące załącznik nr 6;
 5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),
 6. Oświadczenie o miejscu pracy, nauki lub studiów w systemie dziennym w treści wniosku;
 7. Dokument potwierdzający, że przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun kandydata lub rodzic / prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Cieszyn i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja – jako miejsce zamieszkania wskazując Gminę Cieszyn. Formy potwierdzenia:
 8. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzona pieczęcią Urzędu Skarbowego w Cieszynie potwierdzającą złożenie zeznania;
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Cieszynie potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie Gminy Cieszyn;
 10. urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania podatkowego,
 11. Oświadczenie, że kandydat uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola lub żłobka  – załącznik nr 7.
 12. Dokumenty wymienione w § 7 ust. 1, pkt 2,3,4 rodzic składa w formie poświadczonych przez siebie kserokopii lub potwierdzone notarialnie.

§ 8

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 31 marca 2023r. o godz. 8.00.
 2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia  31 marca 2023 r. od godziny 8.00 do 7 kwietnia 2023 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji stanowiącej załącznik nr 8.
 3. Niepotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 na tablicy ogłoszeń Przedszkola zgodnie z art. 158 ust. 1,3,4 i 10 Prawa oświatowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).

§ 9

 1. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia
  z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty wpływu wniosku.
 3. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Jeżeli liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Cieszyn zgłoszonych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dzieci którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego Burmistrza. W tym przypadku Burmistrz jest zobowiązany wskazać pisemnie rodzicom nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego inne przedszkole publiczne lub jednostki o których mowa w art. art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko.
 6. W przypadku o którym mowa w § 9 ust. 5 Burmistrz w miarę możliwości wskazuje odpowiednio publiczneprzedszkole lub jednostki o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położone najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkolepodstawowej albo innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

§ 10


W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy z różnych względów rezygnują z przyznanego miejsca w przedszkolu, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
 2. Dane kandydatów zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego, natomiast dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres jednego roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Reklama