Regulamin Orlika

Regulamin Orlika

Regulamin Orlika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W CIESZYNIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

 1.      Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2.   Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie. Dyrektor SP 6 ustala terminy i czas funkcjonowania boisk.
 3.       Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4.       Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5.       Korzystanie z boisk jest bezpłatne dla uczniów i osób indywidualnych, dla grup zorganizowanych koszty naliczane są wg cennika.
 6.      Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 7.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f)    zaśmiecania,

g)   przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h)   zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i)    wprowadzania zwierząt,

j)    korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

k)  przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 1.      Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z  instruktorem.
 2.      Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 3.   Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 4.   W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportowy.
 5.   Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportowego, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych