RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 68
Dane będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.Tymi podmiotami są np. firmy ubezpieczające dzieci 
Okres przechowywania danych:dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
Ma Pani/Pan prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dane są:wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, warunkiem podpisanej umowy, oraz pobrane dobrowolnie
Pani/Pana dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

.

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych – Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE
z siedzibą: 43-400 Cieszyn ul. Katowicka 68
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:podniesienie stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych lub z art. 23 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o. niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra wspólnego
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Okres przechowywania danych:Pani/Pana dane będą przechowywane przez 14 dni od daty rejestracji wizerunku, okres o którym mowa może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych
Ma Pani/Pan prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. stosowanie monitoringu jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych lub z art. 23 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o. niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra wspólnego

Pliki do pobrania