Regulamin Pracy Świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ DOSTĘPNA W PLIKACH DO POBRANIA

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci, które nie mogą być odbierane bezpośrednio po lekcjach ze względu na pracę zawodową obojga rodziców.

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.00

2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16.00.

3. Rodzice/opiekunowie prawni, zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia, aktualizacji danych.

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić  świetlicy.

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicykulturalnego zachowania sięszacunku wobec opiekunów i rówieśników, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicyZachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę na świadectwie szkolnym.

7. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać u wychowawcy świetlicy.

8. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń.

9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na świetlicy rzeczy osobiste typu: telefony komórkowe, urządzenia mp3, elektroniczne zabawki.

10. Za zniszczenie przez dziecko wyposażenia świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.

11. Pracę, przywileje i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły i regulaminy wewnętrzne.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy.